Toppidrett

Norge skal være en verdibasert, ledende toppidrettsnasjon med en prestasjonskultur som leverer stolte idrettsopplevelser til det norske folk. Finansieringen fra spillemidlene skal sikre grunnlaget for en etisk og faglig kvalifisert toppidrettssatsing og sikre bredden i toppidretten. Tilskuddet skal bidra til en videreutvikling av en sterk og helhetlig norsk toppidrett.

Toppidretten skal styrkes ut fra dens rolle som identitetsskaper og dens bidrag til en positiv prestasjonskultur i samfunnet. Paraidretten er fullt ut integrert i Olympiatoppen.

Norsk toppidrett har levert svært gode resultater i 2022, med spesiell oppmerksomhet rundt prestasjonene i OL og PL i Beijing, og den svært positive resultatutviklingen innen sommeridrettene.

Utfordringer

Landslagsmodellen og mangfoldet i norsk toppidrett er under press. Landslagenes markedsinntekter er svært ujevnt fordelt, der de få store idrettene tar en stadig større del av potten. Mange av de små har tilnærmet null markedsinntekter. Det bør være et samfunnsoppdrag å sørge for bredde i norsk toppidrett gjennom å styrke basisfinansiering til særforbundenes toppidrettsarbeid. Videre har svært mange utøvere ikke lenger råd til å satse på en toppidrettskarriere. Alt er blitt betydelig dyrere, landslagsøkonomien er under press og utøverstipendene gjennom Olympiatoppen har stått stille de siste 12 år. Det er et stort behov for å løfte stipendsatsene og å styrke utøvernes rammebetingelser. Spillemidlene til idrettsformål alene kan ikke sørge for hele toppidrettssatsningen i idretten. Av den grunn vil idrettsorganisasjonen jobbe for delvis å finansiere toppidretten gjennom overføringer fra statsbudsjettet til en forbedret og styrket stipendordning for toppidrettsutøvere.

Mål for norsk toppidrett

Det overordnete målet for toppidrett i NIFs langtidsplan er flere nye medaljer. Målene for norsk toppidrett skal nås gjennom en etisk og faglig kvalifisert toppidrettssatsing der etikk og holdningsskapende antidopingarbeid prioriteres høyt som en integrert del av toppidrettssatsingen.

For Olympiatoppen og norsk toppidrett er dette operasjonalisert i tre mål:

 1. Idretten skal ha utøvere og lag i den absolutte verdensklasse – de beste skal bli bedre.
 2. Idretten vil ha flere utøvere og lag i verdenstoppen – de beste skal bli flere.
 3. Idretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå – utvikle morgendagens toppidrettsutøvere.

Mål 1 – De beste skal bli bedre
Gjennom toppidrettsprestasjoner på høyeste nivå bygges nasjonal stolthet, og det skapes forbilder for barn, ungdom og voksne. 2023 er et ikke-olympisk år, der resultatmålene settes og måles opp mot særidrettenes VM, EM og World Cup/tilsvarende.

Mål 2 – De beste skal bli flere
Med «flere» menes her både antall utøvere og bredden innenfor den enkelte idrett, samt et større mangfold av idretter. Bredden i norsk toppidrett måles i antall plasseringer blant de tolv beste i OL/PL, kjønnsbalanse og antall idretter som hevder seg i internasjonal toppidrett.

Mål 3 – Utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere
Vi skal skape utviklingsmuligheter for morgendagens toppidrettsutøvere. Den avgjørende indikator er hvor mange junior- og ungdomsutøvere som tar steget opp til senior elitenivå. Olympiatoppen tilrettelegger for utvikling sammen med særidrettene og toppidrettsgymnasene.

Olympiatoppens strategiske prioriteringer for neste langtidsperiode frem til 2028:

Styrke særforbundenes toppidrettsarbeid

 • Stille tydelige krav og gjøre tøffere prioriteringer til idretter OLT skal samarbeide med
 • Videreutvikle samspillet mellom OLT og de prioriterte idretter
 • Styrke OLT-coachene som prosjektledere og ledere av tverrfaglige team

Styrke OLT som møteplass og kompetansesenter for toppidretten

 • Sikre at Toppidrettssenteret er det beste stedet for landslagenes toppidrettsutvikling
 • Jobbe for à realisere nytt nasjonalt toppidrettssenter

Optimalisere forberedelser til og gjennomføring av OL/PL/«games»

 • Prosjektorganisering av OLTs arbeid med OL/PL og øvrige games - tett på idrettene

Styrke rammebetingelsene til norsk toppidrett

 • Ressursstyring mot prioriterte idretter - samordnet med forbundets egne ressurser
 • Styrke prosjektstøtte til landslagene, med spesiell prioritet mot sæidretter med svært lite markedsinntekter
 • Styrke OLT-stipendene og utøvernes rammebetingelser

Følgende resultatindikatorer er satt opp for de tre målene:

NR. MÅL TOPPIDRETT1 RESULTATINDIKATORER 20231
1 Idretten vil ha utøvere og lag i den absolutte verdensklasse
- de beste skal bli bedre

Resultater:

 • Plasseringer 1-3 (medaljer) i EM/VM (menn og kvinner)
 • Plasseringer 1-3 sammenlagt i World Cup
 • Ranking "per capita cup" Greatest Sporting nation
 • Ranking "global cup" Greatest Sporting nation

Finansiering/nøkkeltall:

 • Prosjektstøtte særforbund
 • Utøverfinansiering / stipend
2 Idretten vil ha flere utøvere og lag i verdenstoppen,
- de beste skal bli flere

Resultater:

 • Plasseringer blant de 12 beste i VM/EM (menn og kvinner)
 • Plasseringer blant de 8 beste i WC sammenlagt (men og kvinner)
 • Antall idretter og kjønnsbalanse i toppidretten
3 Idretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen til toppidrett på seniornivå,
- skape utviklingsmuligheter for morgendagens toppidrettsutøvere

Fokusområder/utviklingsmål:

 • 15-20 langsiktige talentutviklingsprosjekt med særforbundene
 • Særforbund med toppidrettsambisjoner skal ha tydelig idrettslig karrierevei og utviklingstrapp
 • Alle OLT regioner skal jobbe med langsiktige talentprosjekt forankret i særforbundene
 • Kvalitetsikre videregående skoler iht OLTs kriterier, systematisk oppfølging og utvikle samspillssoner
 • Evaluering av ungdomsmesterskapene som utviklings- og læringsarena
 • Tilrettelegging og rådgivning for studier og karriere under/ etter toppidrettskarrieren
1 Både mål og resultatindikatorer omfatter en fullintegrert modell for funksjonsfriske og para-utøvere.