Innledning

Idrettsglede for alle er en visjon som forplikter alle organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Visjonen forplikter oss til å skape idrettsaktivitet og til å fylle den med et innhold som gjør idrettslagene til et ønsket sted å være med.

Norsk idrett jobber for denne visjonen gjennom å legge til rette for at idrettslagene kan gi et tilbud til sine medlemmer som virker overfor de overordnede målene, «flere med – lenger» og «flere nye medaljer».

Frivillighet, idrettslagenes egeninnsats, kommunenes bidrag og statens bidrag gjennom momskompensasjonsordningen og spillemidlene, bidrar sammen til at man kan skape et best mulig idrettstilbud i idrettslagene. Spillemidlene, sammen med pengene særforbundene selv skaffer til veie, bidrar også til den idrettsaktiviteten som skjer i regi av forbundene. Med andre ord er spillemidlene katalysator for idrettstilbudet både for bredde og topp.

Gjennom sitt idrettstilbud skaper idrettslagene grunnlaget for en livslang aktivitetsglede og glede over idrett. Samtidig er idrettslagene viktige fellesskap i sine lokalsamfunn. I sum gir idrettsaktiviteten og fellesskapet effekter langt utover dette; konsekvenser er bedre fysisk og psykisk helse, inkludering og mangfold, bolyst og trivsel – bedre folkehelse og mye annet.

Gjennom et langsiktig og målrettet arbeid med å digitalisere og ta i bruk digitale verktøy i hele idrettsorganisasjonen, bidrar spillemidlene til en gjennomgående positiv utvikling av idrettslagene og særforbundene. Et fortsatt arbeid med å forenkle og å ta verktøyene i bruk vil være en gjennomgående oppgave for alle organisasjonsledd. Dette reflekteres i søknaden om spillemidler.

Idrettsorganisasjonen kan heller ikke ses isolert fra det samfunnet den er en del av. Norges idrettsforbund vil la en bærekraftig utvikling og miljøbevissthet i tråd med FNs bærekraftmål, være en del av grunnlaget for å lykkes. Derfor er også arbeidet med å skape en bærekraftig idrett et gjennomgående hensyn i idrettens planer.

Det aller viktigste virkemiddelet for idrettsaktivitet, som også er aller mest etterspurt fra idrettsorganisasjonen, er idrettsanlegg. Arbeidet med å realisere flere og bedre anlegg skjer først og fremst gjennom langsiktig arbeid i kommunene og utenom søknaden om spillemidler til idrettsorganisasjonen.

Idrettens mål og statens mål med sin idrettspolitikk er i stort monn sammenfallende. Sett fra NIFs side handler denne søknaden om hvordan idretten og myndighetene best kan samarbeide om å nå disse.